Ohjeet BioA:n lannoitteiden varastointiin ja turvalliseen käsittelyyn

Ureatuotteiden turvallisuus

Ureatuotteita ei ole luokiteltu vaaralliseksi materiaaliksi CLP-asetuksessa eikä YK:n kuljetussäännöksissä, mutta ne voivat aiheuttaa vaaran, sillä kuumuudelle altistuessaan niistä voi vapautua ammoniakkia. Ureaa ei pidä sekoittaa muiden kemikaalien kanssa. Typpihapon kanssa sekoittaminen voi olla erityisen vaarallista.


Yleisiä varastointiohjeita

 1. Säilytä lannoitteita mieluiten lukitussa varastotilassa. Näin lannoite on suojassa sään vaihteluilta, auringolta ja sateelta sekä varkauksilta.
 2. Varastoi puhtaassa, pölyttömässä tilassa.
 3. Suojaa lannoite kosteudelta.
 4. Älä pinoa lannoitelavoja turvallisuus- ja laatusyistä.
 5. Pidä huolta varastonhallinnasta. Esimerkiksi käytä ensimmäisenä tullut lannoite-erä ensimmäisenä.

Varastointi sisällä

 1. Varastoi mieluiten yksikerroksisessa rakennuksessa, joka on rakennettu materiaalista, joka ei ole tulenarkaa (betoni, teräs tai tiili).
 2. Pidä huolta, että sisätiloissa on riittävä ilmastointi mahdollisen tulipalon aikana lannoitteiden hajoamisesta syntyvän lämmön ja kaasujen poistamiseen.
 3. Lattiapinnan pitää olla tasainen, kuiva ja kuopaton.
 4. Pinoa enimmillään 3 suursäkkiä päällekkäin. Pinoa säkit lomittain eli ei suoraa kolmen säkin tornia. Korkeat lannoitesäkkipinot voivat kaatua, joten varmista, että pinot eivät pääse kaatumaan.
 5. Varastoi lannoitteet vähintään 1 metrin päästä seinistä ja kattoparruista.
 6. Varastoi lavat tukevalla, kuivalla alustalla. Varmista alustan tukevuus erityisesti, jos pinoat lavoja.
 7. Älä varastoi yhteensopimattomia tuotteita liian lähellä irtolannoitteita. Esimerkiksi urea ja ammoniumnitraattipohjaiset lannoitteet tulee varastoida toisistaan erillään. Pidä eri lannoitelajit toisistaan erotettuina varastossa. Lannoitteet ja kalkki tulee varastoida erikseen.
 8. Pidä lannoitteet erillään tulenaroista materiaaleista. Materiaalien välillä on oltava vähintään 5 metrin turvaetäisyys. Typpilannoitteet sisältävät yleensä nitraatteja, jotka hajoavat lämmitettäessä ja muodostavat myrkyllisiä typpioksideja jo 150 ˚C:ssa. Jotkin tuotteet voivat tuottaa myös hiilen (CO, CO2) ja rikin oksideja.

Varastointi ulkona

 1. Varastoi lannoitteet kuivalle, tasaiselle ja varjoisalle paikalle.
 2. Aseta säkkien alle kuormalava tai muu suoja, jotta säkit eivät ole suoraan kosketuksissa maahan tai veteen. Pidä huolta, että käytät vain ehjiä kuormalavoja, joissa ei ole nauloja.
 3. Pino ei saa kallistua. Jos se kallistuu, kokoa se uudelleen viipymättä.
 4. Pinon päälle on asetettava ennen sen peittämistä kerros tyhjiä kuormalavoja, jolla varmistetaan tuotteen laadun säilyminen ja ehkäistään lämmön aiheuttama tuotteen pilaantuminen.
 5. Peitä pinot, jotta säkit eivät likaannu. Kiinnitä suoja pinon alaosaan, jotta vältetään hankaamisen aiheuttamat vauriot.
 6. Suojaa pinot ja poista suojaus varovasti ja hyvissä sääolosuhteissa.
 7. Tarkista pinon vakaus ennen kuin poistat suojauksen. Suojuksen päälle on voinut kasvaa levää, joka on liukasta.
 8. Suojattujen pinojen päälle voi kylmällä ilmalla muodostua jäätä. Jää on usein painavaa ja reunoiltaan terävää ja pudotessa erittäin vaarallisia.
 9. Suojaa ulkona varastoidut lannoitteet suojapressulla. Kiinnitä pressu huolellisesti. Liitoskohdissa pressun päiden on oltava limittäin vähintään 30 cm leveydeltä. Poista maahan tai tielle pudonneet lannoitteet.
 10. Varmista, että linnut eivät pääse rikkomaan pressua tai säkkejä esimerkiksi kuormalavojen avulla.
 11. Kun pinoat säkkejä, pino ne pyramidin muotoon vakaus- ja turvallisuussyistä. Älä tee kuormalavapinoista yli kolmen kuormalavan korkuisia lannoitteen, kuormalavan vakauden ja käsittelylaitteiden mukaan.
 12. Älä koskaan kiedo suojapeitteen köysiä käsien tai sormien ympärille. Suojapeitteellä on suuri pinta-ala, joten tuulenpuuska voi vahingoittaa käsiä ja sormia vakavasti. Käsittele suojakangasta vain käsineet käsissä.

Lannoitteen varastointi siilossa

 1. Älä varastoi lannoitteita siilossa, joka altistuu auringonvalolle.
 2. Varmista siilon tiiviys varastoinnin aikana. Sulje vetoluukut, sisus ja ilmareiät asianmukaisesti, jotta estät ilman vaihtumisen ja kosteuden pääsyn siiloon.
 3. Siilovarastointiin tarkoitettu lannoite toimitetaan säiliöautolla. Täytön aikana paine ei saa olla suurempi kuin 0,15 MPa = 1,5 kgf/cm2. Näin vältetään rakeiden vaurioituminen, josta muodostuu pölyä.
 4. Varmista, että täyttöputkessa ei ole teräviä tai pieniä kulmia, vaan loiva kaari jonka säde on suuri.